Gundulićeva 18, Pula, HR | Tel: 052 386 346 | Fax: 052 391 830 | e-mail: info@aranea.com.hr

OPERATIVNI PROGRAMI OPKK/OPULJP

  - Objavljen je poziv za inovativne poduzetnike "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz istraživanja i razvoja - IRI2"

  Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

  a) potpore za projekte istraživanja i razvoja;

  b) regionalne potpore za ulaganje.

  Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK uključujući sve vrste potpora

  Tablica 3. Vrste i intenzitet potpore (UZP, str 19-20)

   

   

   

  Malo            Srednje

   

     Veliko

   

  Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner)

  Potpore za projekte istraživanja i razvoja

  Industrijsko istraživanje

  70%

  60%

  50%

  85%

  - podložno učinkovitoj suradnji

  - podložno opsežnom širenju znanja

  80%

  75%

  65%

  85%

  Eksperimentalni razvoj

  45%

  35%

  25%

  85%

  - podložno učinkovitoj suradnji

  - podložno opsežnom širenju znanja

  60%

  50%

  40%

  85%

  Potpore za studije izvedivosti

  70%

  60%

  50%

  /

  Regionalne potpore za ulaganje

  45%

  35%

  25%

  /

             

                                                                        

  PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA I PARTNERA

  Prihvatljivost prijavitelja

  Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti:

  -pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti Poziva te isto dokazuje dokumentima propisanim ovim Pozivom i jednakovrijednim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj ima registrirano sjedište. Također, prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH isti treba registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore.

  -imati minimalno 1 zaposlenu osobu u zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju.

  -čiji ukupni prihodi prijavitelja i/ili partnera (ako je primjenjivo) kombinirano iznose više od 30% zatražene potpore

   

  Prijavitelj može prijaviti i provoditi Projekt samostalno ili u partnerstvu.

  Prihvatljivi partneri:

  1. su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u Projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova Projekta

   

  Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  - industrijsko istraživanje,

  - eksperimentalni razvoj (TRL 5-8) Na str 91 UZP-a definirana je procjena razine na kojoj je inovacija pa molim pogledajte i procijenite; TRL 1 i TRL 9 nisu prihvatljive za financiranje

  - studije izvedivosti

  2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja

   

  PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  -Plaće

  -Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za Projekt

  - Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti

  - Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima

  - Trošak izrade studije izvedivosti

  - Troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

  Rok: 29.06.20., info@aranea.com.hr

   

   
  Objavljen je poziv za inovativne poduzetnike „Inovacije u S3 područjima“ , a namijenjen je pravnim ili fizičkim osoba koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici. Predviđeno trajanje ovih projekata je najduže 24 mjeseca. Cilj poziva je podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište.

  Strategije pametne specijalizacije (S3) uključuju: ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA, ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ, PROMET I MOBILNOST, SIGURNOST, HRANA I BIOEKONOMIJA

   

  Prihvatljive aktivnosti

  Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište, ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanje patenata, troškove osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Projektima će se financirati:

  • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
  • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

  Prihvatljivi troškovi

  Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:

  1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta;
  2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
  3. a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
  4. b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
  5. c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
  6. d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća

  Regionalne potpore dijele se po aktivnostima: ulaganje u materijalnu imovinu i ulaganje u nematerijalnu imovinu.

  Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

  1. Troškovi plaća osoblja (mogu iznositi do 80% iznosa ukupne vrijednosti projekta)
  2. Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda)
  3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
  4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
  5. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
  6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba

  Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

  1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. (Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK)
  2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv (prihvatljivi su do 40.000,00 HRK)
  3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
  4. Troškove revizije projekta
  5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
  6. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

  Iznosi i intenzitet potpora

  Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 634.000.000,00 kn, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 750.000, dok je najviši 20.000.000,00 kn. Intenzitet potpore ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni intenzitet potpore je 35% dok je najviši 65%.

   
  - DANA 14.05. OBJAVLJEN JE REVIDIRANI INDIKATIVNI KALENDAR IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURETNOST I KOHEZIJA: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10
   
  - Objavljen je JAVNI POZIV za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8. 

  Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

  Intenzitet potpore:

  1. za mikro i mala poduzeća:  do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava

  2. za srednja poduzeća: do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

  Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

  Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

  Projektne prijave: od 25.4.2019. do 2. rujna 2019.

  Link: https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

   

  - OBJAVLJEN JE POZIV IZ HAMAG-a za međunarodne suradničke projekte poduzetnika u 2019. godini iz programa EUREKA. Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

  • imaju manje od 250 zaposlenih
  • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
  • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
  • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

  Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

   Znanstveno-istraživačke institucije su:

  1. Javne visokoškolske ustanove
  2. Javni istraživački instituti

  Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

  Slijedom navedenog, prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. 

  Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

  Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org

  Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner. 

  Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

  Više o programu i postupku prijave: Kako pripremiti prijavu -N.Buljan.pdf   EUROSTARS-nacionalna pravila-I.Alaburić.pdf  EUROSTARS_G.Kregar.pdf

  - DANA 29.03.19. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA"OPKK Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga PDP-ova_29.03.2019.xlsx

  - DANA 04.02.19. OBJAVLJEN JE INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2019.OPKK Ažurirani indikativni godišnji plan objave_04022019.pdf

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

  Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

  Vrijednost poziva:

  Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

  Svrha poziva:

  Prihvatljivi prijavitelji:

  Područja: Malo i srednje poduzetništvo

  Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE-IKT 2" 

  Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

  Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

  Vrijednost poziva:

  Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

  Intenzitet potpore: 65-80%

  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

  Svrha poziva:

  Prihvatljivi prijavitelji:

  Područja: Malo i srednje poduzetništvo

  Sažetak: Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

   

  - OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OP "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" 14.09.2018.: Indikativni godišnji plan objave PDP-ova_2018_.xls

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ov - FAZA 2":

  Poziv je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

  Intenzitet za srednja poduzeća: 65%

  Početak prijava: 30.10.2018.

  Prihvatljivi troškovi:

  1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH

  koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja:

  a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  - troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu

  - troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)

  - troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te

  - troškove upisa u katalog izlagača.

  b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

  Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

  c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

   2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji

  - prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

  - izradu analize tržišta

  - izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci

  - izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

  3. Informiranje i vidljivost:

  Prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa, koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IKT":

  Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
  Najniža vrijednost potpore je 80.000 kn, najviša 1.000.000,00 kn.
  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
  •za mikro i malo poduzeće 85 %
  •za srednje poduzeće 65 %.
  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati. 

  Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

  - DANA 24.5.18. OBJAVLJEN JE IZMIJENJENI INDIKATIVNI KALENDAR OBJAVE POZIVA IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "KONKURENTNOST I KOHEZIJA":

  OPKK 24.05..pdf

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU - TURIZAM I TRGOVINA":

  Cilj Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera...) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  Prihvatljive aktivnosti:
  – aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  – obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
  – obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
  – upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
  – nabava opreme koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
  – optimizacija procesa
  – obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
  – upravljanje projektom i administracija
  – promidžba i vidljivost.
  Najniži iznos potpore je 220.000,00 kn, a najviši 13.000.000,00 kn. Rok prijave je od 15.lipnja do 21. rujna 2018.g.

  ​Link: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=db533ec1-0723-45cb-b420-a5222ed80fbc

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA ZA MSP":

  Cilj poziva je sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana za obavljanje djelatnosti:

  C - Prerađivačka industrija (osim isključenih u t. 2.3. UZP)
  J - Informacije i komunikacije (osim isključenih u t. 2.3. UZP)

  Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK
  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn
  Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
  Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.05.2018.

  Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

   

  - OBJAVLJEN JE OTVORENI POZIV ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE "UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I sl.)":

  Cilj poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.
  Iznos potpore: 50.000-380.000 kn; rok: 29.06.2020.

   

  INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA" ZA 2018.: OPKK-IV.-Izmjena.pdf

  INDIKATIVNI KALENDAR ZA OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI" ZA 2018.: OPULJP za-2018.-godinu.xlsx

   

  Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

  Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!